Zarząd

Prezes - Marta Balas
Wiceprezes Naczelnik - Jan Knapik
Wiceprezes - Cezary Zymek
Sekretarz - Rafał Balas
Skarbnik - Marta Knapik
Gospodarz - Adam Michoń
Członek - Karol Pudło
Członek - Mariusz Szczepańczyk
Członek - Adam Dymczyk

Komisja rewizyjna

Przewodniczący - Andrzej Zyźniak
Wiceprzewodniczący - Michał Wąsek
Sekretarz - Edward Śpiewak

Zakres obowiązków członków Zarządu OSP

Prezes OSP

·        Reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną i kieruje całokształtem prac Zarządu.

·        Zwołuje posiedzenia Zarządu OSP.

·        Przewodniczy posiedzeniom Zarządu OSP.

·        Podpisuje umowy, akty oraz pełnomocnictwa idokumenty finansowe w imieniu OSP po wcześniejszej akceptacji Zarządu.

·        Podpisuje korespondencję kierowaną nazewnątrz w imieniu Zarządu OSP.

·        Podejmuje jednoosobowo decyzję w wypadkach uzasadnionych i wymagających pilnego załatwienia – decyzje te podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

·        Składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu członków OSP z działalności Zarządu.

·        Informuje władze administracyjne, samorządowei Związku OSP RP o działalności i problemach OSP.

·        W porozumieniu z gospodarzem prowadzi dokładny rejestr przeglądów i prac związanych z budynkiem OSP i terenemprzyległym.


Naczelnik OSP

·        Sprawuje funkcję Wiceprezesa.

·        Kieruje jednoosobowo jednostką operacyjno-techniczną w formie rozkazów i poleceń.

·        Ustala skład osobowy JOT, aktualizuje jegoskład osobowy i przedkłada go do zatwierdzenia Zarządu.

·        Kieruje przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.

·        Odpowiada za ważność okresowych badań lekarskich i ubezpieczenia członków JOT, prowadzi ich ewidencję.

·        Odpowiada za wyposażenie osobiste, ubrania specjalne i koszarowe, w porozumieniu z gospodarzem, przydziela imiennie całość wyposażenia ochronnego.

·        Odpowiada za terminowe szkolenie JOT (równieżw zakresie BHP), współpracując w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną i komendantem gminnym Związku OSP RP.

·        Organizuje ćwiczenia i szkolenia JOT wpostaci założeń taktycznych w terenie jak i pogadanek tematycznych.

·        Czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP i MDP.

·        Opracowuje wnioski i opinie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w potrzebny sprzęt techniczny, przeciwpożarowy i inne środki.

·        Dysponuje sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP i nadzoruje ich prawidłową eksploatację i konserwację.

·        Sporządza wnioski o nadanie odznaczeń wyróżniającym się członkom JOT i MDP i przedkłada je do akceptacji Zarządu OSP.

·        Prowadzi rejestr wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych.

·        Naczelnik może wyznaczyć druha odpowiedzialnego za szkolenie JOT i MDP podczas jego nieobecności. (Warunkiemtego jest odpowiednie przeszkolenie druha w tym zakresie i zatwierdzenie przez zarząd OSP)


Zastępca Naczelnika

·        Podczas nieobecności Naczelnika przejmujejego obowiązki i uprawnienia.

·        Współdziała z Prezesem OSP i zarządem OSP, wzakresie realizacji zadań statutowych.

·        Opracowuje i przedstawia na posiedzeniuZarządu plan szkoleń i ćwiczeń OSP, oraz odpowiada za jego realizację.

·        Przygotowuje OSP do zawodów sportowo –pożarniczych.


Skarbnik OSP

·        Opracowuje projekty planów finansowych i sprawozdania finansowe.

·        Sprawuje nadzór nad dyscypliną budżetową.

·        Sprawuje nadzór nad opłacanie składek członkowskich przez członków OSP.

·        Informuje pisemnie, co dwa miesiące ZarządOSP o stanie wpłat i prowadzi ewidencję w tym zakresie.

·        Podpisuje wspólnie z Prezesem a jeśli niejest to możliwe to po jego wcześniejszej akceptacji korespondencję i dokumentyw sprawach finansowych.

·        Przedstawia na każdym posiedzeniu Zarządu OSP informację dotyczącą dochodów i rozchodów oraz aktualny stan środków finansowych na dzień posiedzenia Zarządu.

·        Poddaje się kontroli Komisji Rewizyjnej.


Sekretarz OSP

·        Prowadzi ewidencję uchwał i protokołów z posiedzeń Walnych Zebrań i Zarządu, oraz czuwa nad ich realizacją.

·        Prowadzi ewidencję wszystkich pism przechodzących i wychodzących i przedkłada je Prezesowi do zapoznania.

·        Przygotowuje odpowiedzi na pisma i podpisujeje wspólnie z Prezesem

·        Odpowiada za terminowe przesyłaniekorespondencji.

·        Wysyła zawiadomienia o zebraniach, dla członków Zarządu i członków OSP z informacją o terminie i porządku obrad.

·        Przygotowuje wraz ze skarbnikiem wezwania doczłonków o opłacanie składek członkowskich.

·        Przygotowuje projekty uchwał na posiedzenia Zarządu.

·        Realizuje zadania związane z przygotowaniem posiedzeń Zarządu OSP i Walnego Zebrania OSP.

·        Przedstawia do akceptacji Zarządu OSP poprzez Prezesa OSP – informację, sprawozdania, projekty ocen, analiz itp.

·        Współpracuje z Zarządem Gminnym ZOSP RP, Urzędem Gminy, Szkołą i Przedszkolem, Kościołem i organizacjami społecznymi w zakresie prowadzonej działalności przez OSP, po uzgodnieniu z Prezesem.

·        Odpowiada za prowadzenie kroniki OSP.


Gospodarz OSP – Członek Zarządu

·        Prowadzi ewidencję majątku OSP.

·        Wspólnie z Naczelnikiem przydziela przedmioty mundurowe jak i inne wyposażenie osobiste członkom OSP, oraz prowadzi ich ewidencję.

·        Przyjmuje niepotrzebne i zużyte przedmioty mundurowe i inne wyposażenie osobiste od członków OSP oraz przedstawia Zarządowi ich wykaz.

·        Dba o porządki w pomieszczeniach OSP i naterenie podlegającym OSP (za wyjątkiem pomieszczeń garażowych).

·        W porozumieniu z zarządem odpowiada za terminowe prowadzenie przeglądów (kominiarskich, elektrycznych, itp.) i konserwację budynku i terenów przyległych OSP (za wyjątkiem pomieszczeń garażowych).

·        Dba o właściwy wizerunek OSP poprzez wywieszanie flag państwowych i związkowych w czasie świąt i uroczystości.


Kierowca-konserwator sprzętu OSP:

·        Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej powierzonych pojazdów i urządzeń przewidzianych do działań OSP.

·        Prowadzenie, eksploatacja, badania techniczne, obsługa i konserwacja powierzonych pojazdów i innego sprzęt usilnikowego na wyposażeniu OSP.

·        Obsługa i konserwacja sprzętu znajdującego się na wyposażeniu OSP i przeznaczonego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

·        Prowadzenie kart aktualnego wyposażenia pojazdów, wyszczególnienie ilościowe sprzętu na danym pojeździe, rozpiska naposzczególne schowki i półki na zabudowie.

·        Prowadzenie wymaganej odrębnymi przepisami dokumentacji oraz rozliczenia kart drogowych i kart pracy pojazdów.

·        Prowadzenie kart rozruchów, konserwacji, czasowego bądź stałego braku możliwości eksploatacji oraz stanu ilości paliwadla sprzętu silnikowego do wglądu Naczelnika i zarządu OSP.

·        Bezzwłoczne powiadamianie Naczelnika OSP, o zużyciu sprzętu uniemożliwiającym dalszą eksploatację.

·        Bezzwłoczne powiadamianie Naczelnika OSP o awariach pojazdów i sprzętu będącego na utrzymaniu kierowcy-konserwatora, przyczynach powstania awarii, określania czasowych ram braku możliwości eksploatacji oraz planach ich usunięcia.

·        Zgłaszanie do zarządu OSP potrzeb w zakresie napraw i remontów pojazdów a także orientacyjny kosztorys.

·        Utrzymywanie czystości wewnątrz powierzonych pojazdów oraz dbałość o ich estetykę wygląd zewnętrzny.

·        Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym urządzeń zainstalowanych wewnątrz powierzonych pojazdów w szczególności urządzeń instalacji wodno-pianowej, urządzeń dźwiękowo-alarmowych i całeji nstalacji samochodu uprzywilejowanego, urządzeń łączności i oświetlenia terenupracy.

·        Utrzymanie porządku w miejscu garażowania pojazdów, warsztatu narzędziowego, magazynku paliwa jak również na terenie utwardzonym przylegającym do bram garażowych.

·        Zapewnienie bezpiecznych warunków jazdy pasażerom oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia i eksploatacji pojazdów.

·        Wyznaczenie druha odpowiedzialnego za sprzętratownictwa medycznego, transportu poszkodowanego i p.pomocy, (półrocznie,pisemnie za potwierdzeniem Naczelnika)

·        Obecność kierowcy-konserwatora będzie traktowana priorytetowo przy alarmowaniu OSP, i jako osoba odpowiedzialna zasprzęt zobowiązana jest do bezpiecznego transportu strażaków-ratowników wwyznaczony obszar działań.

·        Z powodu braku obecności przy alarmowaniu, przeprowadzaniu kontroli, szkoleniu lub innej okoliczności, gdy zajdzie potrzeba wyjazdu pojazdu OSP – półrocznie, pisemnie, hierarchicznie (zapotwierdzeniem Naczelnika) wyznaczenie kierowców-ratowników posiadających odpowiednie uprawnienia do:

- kierowania pojazdem specjalnym i uprzywilejowanym

- obsługi sprzętu znajdującego się na pojeździe (za wyjątkiem: narzędzi hydraulicznych, pilarek tarczowych ispalinowych – obsługujący ten sprzęt powinni posiadać odrębne, szkolenia)


Członkowie Zarządu OSP

·        Mają obowiązek aktywnie uczestniczyć wpracach i posiedzeniach Zarządu OSP.

·        Mają obowiązek aktywnie realizować powierzoneim zadania.

·        Mogą zgłaszać wnioski i projekty uchwał wposiedzeniach Zarządu OSP.

·        Mogą występować z wnioskami o nadanieodznaczeń wyróżniającym się członkom OSP i opracowywać ich projekty.


Sprawy organizacyjne

·        Osobom wymienionym w pkt. I – VII Zarząd OSP może w uzasadnionych wypadkach zlecić jednorazowo wykonanie innych zadań poza określonymi w powyższym regulaminie.

·        Członkowie Zarządu OSP mają prawo nosić mundur i dystynkcję OSP zgodnie z pełnioną funkcją.

·        Członkowie zarządu OSP mają obowiązek usprawiedliwiania pisemnie Prezesowi OSP swojej nieobecności na posiedzeniach Zarządu OSP z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

·        Dopuszcza się dwukrotną nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu Zarządu w roku kalendarzowym.

Kreator strony - przetestuj