Statut

Pobierz pliki
STATUT 

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ


w ULESIU
R o z d z i a ł  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


1.       Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Ulesiu,  zwane dalej OSP.

2.       Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  – Prawo        o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147,          poz. 1229 tekst jednolity zezm.),  a także niniejszego statutu.

3.       Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.

4.       Siedzibą OSP jest miejscowość Ulesie.


§ 2


1.   Terenem działania OSP jest miejscowość będącajej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.

2.   Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanegodalej ,,Związkiem’’


§ 3


1.   OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej według wzorów określonych przez Zarząd Główny Związku.§ 4


Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.


R o z d z i a ł  I I


CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA


§ 5


1. Celami i zadaniami OSP są:

1)    prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

2)    udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych klęsk  i zdarzeń.

3)    informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4)    Upowszechnianie, w szczególności wśród członków,kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej.

5)    wykonywanie innych zadań wynikających zprzepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

6)    działania na rzecz ochrony środowiska.

7)    wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych naterenie określonym w § 2 ust.1.


§ 6


1.   Cele i zadania wymienione w § 5 OSP realizuje przez:

1)    organizowanie swoich członków   do działalności na rzecz ochrony przeciwpożaroweji ochrony ludności,

2)    przedstawianie organom władzy samorządowej iadministracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa.

3)    organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego,

4)    prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.

5)    organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

6)    organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek,orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej                     oraz kulturalno-oświatowej.

7)    organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę  fizyczną.

8)    prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań  wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.


§ 7


1.   Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłącznądziałalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatnalub jako działalność odpłatna.

2.   Walne zebranie członków określa przedmiotdziałalności nieodpłatnej                  i odpłatnej.

3.   Przedmiot statutowej działalności odpłatnej niemoże pokrywać się                      zprzedmiotem działalności gospodarczej OSP, jeżeli Walne Zebrane Członków OSPpodejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

R o z d z i a ł  I I I


CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 8


Członkowie OSP dzielą się na:

1)   członków zwyczajnych, w tym członkówmłodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

2)    członkówwspierających,

3)   członków honorowych.

§ 9


1.   Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

1)   pełnoletni  obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych,

2)    małoletniw wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnychjeżeli deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP.

3)   Małoletni poniżej 16 lat za zgodąprzedstawicieli ustawowych


§ 10


Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniupostanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenienastępującej treści: „W pełni świadomobowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć                w realizacji celów i zadańochotniczej straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniużycia i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentowaćochotnicze straże pożarne”.

§ 11


1.   Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej możezostać osoba w wieku od 12 lat, do ukończenia 15 lat uzyskała zgdąprzedstawicieli ustawowych i złożyła przyrzeczenie. 

2.   Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych wwieku od 16 do 18 lat  przysługuje biernei czynne prawo wyborcze, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowićosoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3.   Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych niebiorą udziału w akcjach ratowniczych.


§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)   wybierać i być wybieranymi do władz OSP zwyjątkiem młodzieży poniżej 16 roku życia,

2)   uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP zprawem głosu.

3)    wysuwaćpostulaty i wnioski wobec władz OSP.

4)    korzystaćz urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

5)   używać munduru, dystynkcji i odznak.


§ 13


 Do obowiązkówczłonka zwyczajnego  należy:

1)    aktywne uczestniczenie  w działalności OSP.

2)    przestrzeganiepostanowień niniejszego statutu i innych uchwał władz OSP oraz uchwał władzZwiązku

3)    podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach.

4)    dbanie  omienie OSP.

5)    regularne opłacanie  składek  członkowskich.


§ 14


Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się zespółratowniczy.

§ 15


Członkostwo ustaje na skutek:

1)   skreślenia z listy lub wykluczenia członkazwyczajnego,

2)   skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonujezarząd OSP w następujących przypadkach:

a)   rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie.

b)   nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składekza okres przekraczający       12miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.

c)   śmierci

3)   wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarządOSP w następujących wypadkach:

a)   prowadzenia działalności rażąco sprzecznej zniniejszym statutem.

b)   popełnienia czynu, który dyskwalifikuje danąosobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.

4)   przed podjęciem uchwały w sprawach określonych wpkt. 2 lit. b i w pkt. 3 zarząd OSP umożliwia członkowi zwyczajnemu złożonewyjaśnienia na piśmie lub wygłoszenia jego treści na posiedzeniu zarządu.

5)   od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w pkt.2 lit. b i w pkt. 3, członek OSP może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia owykluczeniu odwołać się do Walnego Zebrania Członków OSP, którego uchwała jestostateczna.

6)    do czasurozpatrzenia odwołania członek  zwyczajnynie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych  niniejszym statutem.                                     

7)   skreślenie z listy członków zobowiązuje dozwrotu  umundurowania i innychprzedmiotów należących do OSP, a wydanych członkowi OSP do użytkowania.                                                         

§  16


1.   Członkiem wspierającym może być osoba fizycznalub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innejformie i  za swą zgodą zostanie przyjętaprzez zarząd OSP.

2.   Obowiązkiem członka wspierającego jest opłacanieskładki członkowskiej  w zadeklarowanejprzez siebie wysokości.


§ 17


1.   Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna,bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochronyprzeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP.

2.   Członkowie honorowi nie opłacają składekczłonkowskich.

3.   Członek wspierający i członek honorowy mająprawo uczestniczenia w pracach            i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w WalnymZebraniu Członków OSP.


R o z d z i a ł  I V


WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

A.  POSTANOWIENIA OGÓLNE


§  18

Władzami OSP  są:

1)   Walne Zebranie Członków OSP,

2)   Zarząd,

3)   Komisja rewizyjna.

§ 19


1.   Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większościągłosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

2.   Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP oraz wsprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych dogłosowania.


§ 20


1.   Wybory Władz OSP  odbywają się w głosowaniutajnym lub jawnym.

2.   Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się zchwilą powołania nowych władz.

3.   Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i KomisjiRewizyjnej.


B.  WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW


§  21


1.   1)  WalneZebranie Członków OSP  jest najwyższąwładzą OSP.

2.   Do kompetencji walnego zebrania członków, opróczinnych spraw  wymienionych    w niniejszym statucie, należy:

1)   wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu zdziałalności OSP,

2)   wysłuchanie sprawozdania  Komisji Rewizyjnej z działalności OSP,

3)   udzielenia absolutorium Zarządowi OSP,

4)   uchwalenie programu działania i budżetu OSP

5)   określenie przedmiotu prowadzonej przez OSPdziałalności gospodarczej,

6)   wybór, spośród siebie  Zarządu w liczbie od 5 do 9 osób, zzachowaniem większości osób pełnoletnich i odwołanie tego Zarządu,

7)   wybór spośród siebie i odwołanie Komisji Rewizyjnej,w liczbie 3 osób,

8)   uchwalenie statutu OSP lub jego zmianę,

9)   ustalanie wysokości składki członkowskiej,

10)  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowychprzekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomościoraz ich obciążenia.

11)  rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu orazinnych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,

12)  wybieranie spośród siebie  delegatów w skład władz Związku,

13)  podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku,

14)  nadawanie członkostwa honorowego OSP,

15)  podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

§ 22


1.   Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne,sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.

2.   Zwyczajne Walne Zebranie Członków OSP jest  zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze razna rok.

3.   Zwyczajne i sprawozdawcze  Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd,który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, zebranie conajmniej na 14  dni przed terminemzebrania.

§ 23


1.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSPzwoływane jest przez Zarząd OSP:

1)   z własnej inicjatywy,

2)   na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,

3)   na żądanie ½ liczby członków  OSP.

2.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP powinnosię odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lubzgłoszenia żądania.

3.   Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania CzłonkówOSP, spośród spraw określonych w § 21 ust. 2, ustala władza lub osobyuprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

4.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP możeodwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencjiwładz OSP i powołać w to miejsce innego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnejna czas do odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP.


§ 24


Przebieg walnego zebrania OSP oraz podjęte na nim uchwaływpisuje się do księgi protokołów.


C.  ZARZĄD


§ 25


1.   Zarząd wybiera ze swego grona prezesa,naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybraćgospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika. Naczelnik sprawuje funkcjęwiceprezesa.

2.   Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie byłyskazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżeniapublicznego lub przestępstwo skarbowe,

3.   Zarząd może dokooptować do swego składu nowychczłonków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonegoskładu,

4.   Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpićw wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.


§ 26


Do zadań Zarządu należy:

1)   reprezentowanie interesów OSP,

2)   realizowanie uchwał i wytycznych Walnego ZebraniaCzłonków OSP,

3)   zwoływanie Walnego Zebrania Członków OSP,

4)   zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianiestatutu oraz zmianach w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w ciągu 7 dni od dnia uchwalenia zmian,

5)   udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowinadzorującemu,

6)   opracowanie projektów rocznego planudziałalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu ZebraniuCzłonków OSP,

7)   zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowychi innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu,

8)   przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,

9)   przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomówi nagród oraz występowanie    zwnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,

10)  tworzenie zespołu ratowniczego,

11)  organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużynOSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.

12)  dokonywanie ocen realizacji przezposzczególnych członków OSP  powierzonychim zadań.

13)  rozstrzyganie sporów między członkami,wynikających z ich przynależności do OSP.

14)  wykonywanie innych zadań wynikających zpostanowień statutu.


§ 27


Prezes Zarządu kieruje jego pracami i reprezentuje OSP.


§ 28


Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, conajmniej jednak raz w kwartale          i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszaćprzewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.


§ 29


Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes iskarbnik.

§ 30


Naczelnik  kierujejednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów      i poleceń.

Do naczelnika należy:

1)   wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenieczłonków OSP do wykonania zadań ratowniczych.

2)   organizowanie i prowadzenie podstawowegoszkolenia pożarniczego członków OSP, drużyny młodzieżowej i kobiecej.

3)    czuwanienad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.

4)   Kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony  przeciwpożarowej,

5)   kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymisiłami OSP,

6)   dysponowanie sprzętem ratowniczym OSP i nadzórnad jego sprawnością,

7)   opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanuochrony przeciwpożarowej miejscowości będącej siedzibą OSP oraz dotyczącychwyposażenia ratowniczego OSP.

§ 31


Za wzorowe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSPnaczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

1)   pochwałę ustną,

2)   pochwałę w rozkazie naczelnika ,

3)   wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody,

4)   sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia  lub odznaki.


§ 32


Za niewłaściwe wykonanie zadań ratowniczych przez członkówOSP naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1)   upomnienie ustne,

2)   nagana w rozkazie naczelnika ,

3)   wystąpienie do Zarządu o wykluczenie członka zOSP.


D.  KOMISJA REWIZYJNA


§ 33


1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jejzadań należy:

1)    przeprowadzanieco najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarkifinansowej                  i opłacaniaskładek członkowskich.

2)    składaniena Walnym Zebraniu Członków OSP sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz zoceną działalności OSP.

3)    przedstawianie Zarządowi uwag i wnioskówdotyczących jego działalności.

4)    wnioskowanie o udzielenie  Zarządowi absolutorium.

2.   Komisja rewizyjna OSP  może dokooptować do swojego składu nowychczłonków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jejskładu.


3.   Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnejmoże nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.


4.   Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1)     nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać znimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,powinowactwa lub podległości służbowej,

2)     nie byli skazani prawomocnym wyrokiem zaprzestępstwo z umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)      mogą otrzymywaćz tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lubwynagrodzenie w wysokości  nie wyższejniż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przezPrezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

5.   Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiemza przedstępstwo z winy umyślnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyrouskazującego, skutek taki sam jak odwołanie zgodnie z § 23 ust.4.


§ 34


Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.


§ 35


Członkowie  Komisji Rewizyjnejmogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


R o z d z i a ł  V

MAJATEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZAOSP


§  36


1. Majątek i fundusze OSP powstają z:

1)    składek członkowskich,

2)    dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3)    dochodów z majątku i imprez,

4)    ofiarności publicznej,

5)    wpływów z działalności gospodarczej.

2. OSP możeprowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych        w odrębnych przepisach i wyłącznie wrozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.

3.   Dochód  zdziałalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacjicelów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.


§  37


Zabrania się:

1)   udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązańmajątkiem OSP  w stosunku do jegoczłonków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicypozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa wlinii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiegostopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymdalej „osobami bliskimi”,

2)   przekazywania majątku OSP na rzecz jegoczłonków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadachinnych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie tonastępuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,

3)   wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków,członków organów lub pracowników  orazich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba żeto wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)  zakuputowarów lub usług od podmiotów,                w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lubpracownicy  oraz ich osóby bliskie, nazasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niżrynkowe.R o z d z i a ł  V I

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP


§ 38


Zmianę  statutu irozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczbyczłonków.


§ 39


1.   Wnioski o zmianę statutu i  rozwiązanie OSP  może składać zarząd OSP  z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mużądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

2.   Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego ZebraniaCzłonków OSP, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP,powinno być doręczone wraz  z porządkiemobrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.


§ 40


1.   W razie rozwiązania OSP, Walne Zebranie CzłonkówOSP wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób.

2.   Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiącywłasność OSP przechodzi na własność GMINY Dąbrowa Zielona. Sprzęt i urządzeniaprzeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji właściwegosamorządu terytorialnego.

3.   W przypadku niemożności zwołania WalnegoZebrania, postanowienie o rozwiązanie OSP wydaje sąd, na wniosek organunadzorującego.

4.   W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd,zarządza on jego likwidację wyznaczając likwidatora.

Kreator strony - przetestuj